Znalecký posudek ve stavebnictví

Rozsah mého znaleckého oprávnění ve stavebnictví:

  • odvětví: stavby obytné
  • odvětví: stavby průmyslové

Co pro Vás mohu udělat:

1. Popis stávajícího stavu

Ve znaleckém posudku tohoto rozsahu může být podrobný odborný popis stávajícího stavu stavby. Může jít i o popis rozsahu provedených stavebních prací nebo o popis rozsahu určitých vad a/nebo poruch na stavbě. Veškeré zkoumání je prováděno nedestruktivními metodami a proto není možné ověřovat provedení konstrukcí skrytých.

2. Posouzení příčin nebo dodržení předpisů

Ve znaleckém posudku tohoto rozsahu je uvedeno vše, jako v rozsahu posudku „1. Popis stávajícího stavu“. Navíc tento znalecký posudek obsahuje posouzení dodržení konkrétních smluvních technických požadavků nebo obecných technických předpisů (např. předpisy výrobce stavebních výrobků či materiálů). V případě posuzování určitých vad a/nebo poruch stavby může znalecký posudek obsahovat posouzení a zjišťování předpokládaných příčin vzniku takových nedostatků.

3. Návrh opatření

Ve znaleckém posudku tohoto rozsahu je uveden rozsah výše citovaného posouzení a navíc může takový posudek obsahovat návrh opatření na odstranění vzniklých vad a/nebo poruch nebo návrh opatření pro uvedení stavby do souladu s technickými předpisy.