Ing. Václav Vrážel

SOUDNÍ ZNALEC 

Znalecký posudek

Znalecký posudek je výsledek podrobné analýzy a ověřování konkrétních aspektů předkládaných k posouzení znalcem v rámci soudního či někdy i správního řízení. Jeho účelem je vysvětlit a objasnit situace, v nichž je třeba určit hmotnou či nehmotnou hodnotu nějaké věci, a to jak kvalitativně, tak kvantitativně. 

Znalecký posudek mohu zpracovat pro:

 • ocenění nemovitosti
 • posouzení obytné stavby
 • posouzení průmyslové stavby

 

Odborný posudek

Odborný posudek nemá zákonem předepsané náležitosti. Může obsahovat stejné posouzení jako znalecký posudek, ale po formální stránce jde o jednodušší dokument. To znamená, že pracnost vypracování odborného posudku je o něco snazší.

Nejčastěji je používán pro:

 • dědické řízení
 • vzájemné jednání mezi osobami
 • posouzení, která neslouží primárně pro soudní či správní řízení
 • jiné (spíše neformální) účely

Průběh zpracování posudku

Vzájemná spolupráce je dána následujícím postupem:

1.Předběžné projednání a formulace úkolu

Nejprve je vhodné mne kontaktovat a popsat mi problém (zadání). Lepší, než vysvětlovat vše po telefonu, je napsat mi vše emailem. Emailem se můžeme domluvit na dalším postupu a možnostech, co pro Vás mohu udělat.

Je potřeba uvést účel, pro který bude posudek použit. Od toho se také odvíjí, jestli bude nutné zpracovat znalecký posudek, nebo bude pro daný účel dostačující odborný posudek.

Pro znalecký posudek je důležitá odborná otázka, na kterou bude znalecký posudek odpovídat. Také by měl zadavatel posudku uvést skutečnosti, které mohou snižovat přesnost závěru posudku.

2.Objednávka posudku

Poté, co si spolu domluvíme rozsah zadání a další postup, je nutné provést závaznou písemnou objednávku.

3.Podklady

Zadavatel by měl znalci předložit potřebné podklady a uvést veškeré podstatné skutečnosti. Z dokladů je vhodné doložit projektovou dokumentaci, doklady, týkající se předmětné nemovitosti (stavební povolení, kolaudační rozhodnutí, apod.), povolení změn, nájemní smlouvy, atd.

4.Prohlídka

Jedním z klíčových prvků celého procesu je prohlídka. Znalec se osobně seznámí s předmětnou nemovitostí a provede detailní šetření na místě. Prověří předložené dokumenty přímo na místě, pečlivě prozkoumá hodnocenou nemovitost a zrealizuje další nezbytné kroky.

5.Vyhotovení posudku

Znalec vypracuje zadaný posudek. V posudku uvede veškerá zjištění, analýzu podkladů, výpočty, zdůvodnění, závěr a postup, apod. Pokud jde o znalecký posudek, musí obsahovat veškeré zákonem předepsané náležitosti.

6.Předání posudku a vyrovnání

Po dokončení posudku znalec zkontaktuje zadavatele a domluví si způsob a termín předání. Úhrada ceny za posudek může proběhnout převodem na účet nebo hotově, ale vždy před či nejpozději při předání vyhotoveného posudku.

Časté otázky

 • Jak dlouho trvá zpracovat posudek?

To je velice různé podle toho, jak je rozsáhlé a složité zadání, pro jaký účel posudek slouží, a především podle aktuální vytíženosti. V případě jednoduššího zadání odborného posudku se jedná o 6 až 10 hodin práce a posudek může být vypracován i do jednoho týdne. V případě jednoduššího zadání znaleckého posudku ocenění to je nejméně 15 až 20 hodin a je nutné počítat s vypracování do cca měsíce. V případě jednoduššího zadání znaleckého posudku v oboru stavebnictví jde nejméně o 20 až 25 hodin práce a vypracování nelze očekávat dříve než za jeden měsíc.

 • Kolik stojí vypracování posudku?

V rámci předběžného projednání Vám učiním cenovou nabídku za vypracování posudku. Orientačně je možné počítat s hodinovou sazbou dle vyhlášky č.504/2020 Sb., o znalečném, ve výši 1.000,- Kč/hod.

 • Jakou problematiku v oboru stavebnictví nezpracováváte?

Bohužel nedělám ocenění stavebních prací. To souvisí s rozpočtováním staveb a v této oblasti posudky nezpracovávám. Může se jednat například o zadání: – Jaká škoda mi byla způsobena na mé obytné stavbě (nebo třeba na mém bytu)? – Jaká je cena stavebních prací, které provedla stavební firma? – Kolik by stálo odstranění poruch na mé stavbě? 

 • Mám problém a nevím, co mám dělat?

Můžete mi napsat a já se pokusím najít řešení. Předem ale upozorňuji, že nejsem právník, ale soudní znalec. To znamená, že v mnohých případech je vhodné celou záležitost nejprve zkonzultovat s právníkem. Pokud pak budete potřebovat vypracování posudku, tak se určitě můžeme domluvit na dalším postupu.

Napište mi!

Jak jste se o mně dozvěděli?
Kam Vám mohu odepsat?
V čem Vám mohu pomoci?
Antispam: kolik je dva a dva (číslicí)?